Voluntariat

Exclusiu per alumnes que hagin realitzat el Mòdul 2 de Teràpia Estructural - Places limitades

Amb el present document, i d'acord amb què disposen els articles 17.2. de la Llei 26/1985 de Serveis Socials de Catalunya, 1.3.d. del vigent Estatut dels Treballadors, i d'altres disposicions concordants, en especial l'article 2.1 de la Llei 25/1991 de creació de l'Institut Català del Voluntariat, estableixen el següent.

COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT

M'ofereixo a realitzar, dins el marc i a favor de l'empresa LLAOR I ANGRUNETA, S.L. que accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i/o socials, sense cap mena de contraprestació econòmica en benefici de tercers i per la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari. L'anomenada prestació s'executarà en el període que comprèn:

Dedicant-se exclusivament a la tasca d'acompanyament dels nous alumnes, compartint les seves experiències de Teràpia Estructural, sense substituir llocs de treball estables per la prestació dels seus serveis.